Verificarea de proiect urmareste aceste aspecte

 • Datele referitoare la condițiile specifice de amplasament și condițiile de exploatare tehnologică
 • Respectarea reglementărilor tehnice în vigoare, cu referire la cerințele prevăzute de lege, în funcție de categoria de importanță a construcțiilor (pentru toată durata de viață a construcției, inclusiv pentru faza de postutilizare)
Proiectare instalatii electrice - Lukand
 • documentatia aferenta lucrarilor de montaj
 • studiu de fezabilitate (S.F.)
 • documentatia tehnica si caiete de sarcini
 • detalii de executie (D.E),
 • documentatia tehnica de proiectare necesara obtinerii autorizatiei de construire
 • documentatia aferenta executarii lucrarilor de desfiintare a montajului

Legislatie referitoare la autorizarea Verificatorului de proiecte

Calitatea de Verificator de proiecte este dovedita prin adeverinta emisa de ANRE, in conformitate cu prevederile Art. 17, din Ordinul nr. 116/20.12.2016.

Adeverinta de verificator a proiectelor de instalatii electrice sau a partii electrice din cadrul unor proiecte complexe, eliberata in baza procedurii mentionate la Art. 17 din Ordinul nr. 116/20.12.2016, confera titularului acesteia, urmatoarele competente:

 1. verifica documentatia tehnica de proiectare necesara obtinerii autorizatiei de construire;
 2. verifica documentatiile tehnice si detaliile de realizare a montajului instalatiilor electrice, sub forma de planse, breviare de calcul, caiete de sarcini, necesare constatarii cerintelor impuse de normativele tehnice si prescriptiile energetice in vigoare;
 3. verifica tehnic proiectele intocmite in urma unor rapoarte de catre experti tehnici de calitate, in vederea confirmarii ca proiectele respecta cerintele stabilite de lege;

Proiectantul, proprietarul, investitorul sau administratorul impreuna cu executantul raspund, potrivit legii, pentru supunerea la verificare a intregului proiect si pentru modificarile efectuate fara acceptul verificatorului tehnic, daca prin acestea se afecteaza calitatea lucrarilor de montaj a dotarilor industriale;

Verificatorul de proiecte autorizat in conditiile din Ordinul nr. 116/20.12.2016 are dreptul de a verifica orice proiect de instalatii electrice sau parti electrice apartinind unor proiecte complexe, atit a celor racordate/ apartinind  SEN sau unor sisteme electroenergetice izolate.

Autorizarea specialistilor verificatori de proiecte in domeniul instalatiilor electrice se face pe baza unui dosar, verificat in cadrul directiei generale de specialitate a ANRE si aprobat de catre Comisia de autorizare.

Calitatea de verificator de proiecte in domeniul instalatiilor electrice nu poate fi dobandita/exercitata decit in conditiile detinerii pe o perioada de minim 5 ani a legitimatiei de electrician autorizat gradul IIIA sau IVA, valabila la data solicitarii.

Dosarul pe baza caruia solicitantul poate obtine calitatea de verificator de proiecte trebuie sa contina urmatoarele documente:

– cererea intocmita conform modelului precizat in Anexa 1 din Ordinul nr. 116/20.12.2016,

– dovada absolvirii unui curs de pregatire teoretica, avind o durata de minim 20 ore. Cursul se poate organiza de institutii de invatamint superior, prin facultatile din domeniul electric/ energetic, sau de societati comerciale de formare profesionala autorizate conform legislatiei in domeniu, care au obtinut aprobarea autoritatii competente privind tematica si bibliografia de curs. Programa desfasurarii acestor cursuri trebuie publicata pe pagina de internet a respectivelor institutii/ societati comerciale, acestea avind obligatia de a transmite bianual o declaratie privind conformitatea desfasurarii acestor cursuri cu tematica si bibliografia de curs existenta pe site-ul Autoritatii competente,

– copia chitantei de achitare a tarifului de autorizare ca verificator de proiecte, care reprezinta 50 % din tariful de autorizare corespunzator legitimatiei de electrician autorizat tipul A.

După aprobarea autorizării ca verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, autoritatea competentă emite solicitantului o adeverinţă care atestă calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, valabilă numai împreună cu un act de identitate. Adeverinţa şi ştampila de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice vor avea conţinutul prevăzut în anexa nr. 5. Pentru ca elementele de identificare ale verificatorului de proiecte să fie lizibile, ştampila va avea dimensiunile de 4 x 5 cm şi va fi realizată prin grija şi pe cheltuiala sa. Verificatorul de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice certifică proiectele verificate prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii sale olografe pe fiecare pagină din documentaţiile prevăzute la art. 10.

(5) Vizarea adeverinţei de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice poate fi solicitată, de regulă, împreună cu solicitarea vizării periodice a adeverinţei de electrician autorizat gradul IIIA sau IVA, în cadrul unei sesiuni de autorizare. În cazul în care adeverinţa de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice nu este vizată în termenul de vizare precizat pe document, titularul acesteia nu poate desfăşura activităţi de verificator de proiecte în domeniu până la vizarea documentului. Documentele necesar a fi depuse în cazul acestei solicitări cuprind:

 1. a) cererea întocmită conform modelului precizat în anexa nr. 1;
 2. b) dovada absolvirii în ultimul an a unui curs de pregătire teoretică în vederea vizării periodice a adeverinţei deţinute de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, care să respecte cel puţin tematica şi bibliografia stabilite şi publicate de autoritatea competentă pe pagina sa de internet;
 3. c) copia chitanţei de achitare a tarifului de autorizare ca verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, care reprezintă 50% din tariful de autorizare tip A; tariful pentru autorizare se poate achita fie direct la casieria autorităţii competente, fie în contul acesteia.

(6) Adeverinţa de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice emisă în condiţiile prezentului regulament conferă titularului competenţele prevăzute la art. 10 numai la nivelul competenţelor adeverinţei de electrician autorizat deţinute, prevăzute la art. 9.