Diriginte de santier

Conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, investitorii, persoane fizice sau juridice, au obligaţia de asigura verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii prin diriginţi de specialitate sau agenţi economici de consultanţă specializaţi, pe tot parcursul lucrărilor;

Sanctiuni aplicate

Conform prevederilor art. 33, pct. III, lit.g) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, neasigurarea verificării excuţiei lucrărilor de construcţii prin diriginţi de specialitate sau agenţi economici de consultanţă specializaţi, corespunzător prevederilor art. 21, se sancţionează contravenţional cu amendă de la 770 lei la 4650 lei.

Un diriginte de santier instalatii, este autorizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C., în condiţiile legii, să desfăşoare activitatea de dirigenţie de şantier şi este angajat de către investitor/beneficiar, cu obligaţii privind asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, pe tot parcursul lucrărilor.

Diriginte de santier - obligatii

 • In perioada de pregatire a investitiei
 • Verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la incadrarea in termenul de valabilitate
 • Verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului
 • Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor
 • Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora
 • Verifica existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor
 • Verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul
 • Verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei
 • Verifica existenta in proiect a programelor de faze determinante
 • Verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmarire speciala a comportarii în exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita
 • Preia amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice sarcina
 • Participa impreuna cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper
 • Preda catre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier
 • Verifica existenta Planului calitatii si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva
 • Verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la I.S.C
 • Verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil
 • In perioada executiei lucrarilor
 • Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare
 • Verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte
 • Interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de conformitate sau agrement tehnic
 • Interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat
 • Verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementarile tehnice
 • Verifica respectarea
 • Interzice executarea de lucrari de catre personal necalificat
 • Participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante
 • Efectueaza verificarile prevazute in reglementarile tehnice, semneaza si stampileaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-
 • verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc
 • Asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera
 • Transmite catre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizarile proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei
 • Informeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii de masuri si, dupa caz, propun oprirea lucrarilor
 • Urmareste respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate
 • Verifica, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor
 • Anunta I.S.C. privind oprirea/sistarea executarii lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, si verifica punerea in
 • siguranta a constructiei, conform proiectului
 • Anunta I.S.C. privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost oprita/sistata executarea lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada
 • de timp friguros
 • Preia documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale
 • Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si predau terenul detinatorului acestuia
 • La receptia lucrarilor
 • Asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmesc actele de receptie
 • Urmareste solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie
 • Preda catre investitor actele de receptie si cartea tehnica a constructiei dupa efectuarea receptiei finale